کارپردازی


1.    نظارت و پیگیری کليه امور پشتيباني و کارپردازی منطقه با توجه به ضوابط تعیین‌شده
2.    مديريت هزینه‌های جاري منطقه
3.    کنترل و تأیید عملیات مربوط به دریافت و پرداخت‌های روزانه و ماهانه و تطبیق حساب‌ها
4.    مراقبت در حفظ و نگهداری کلیه اموال منقول و غیر منقول از طریق ایجاد سیستم‌های مناسب کنترل، شماره‌گذاری و بازبینی ادواری اموال
5.    نظارت بر حسن اداره امور انبار و کاردکس ریالی آن و ثبت اطلاعات کنترل عددی انبار
6.    برنامه‌ریزی و پیگیری جهت بهره‌گیری از سرمایه گذاری‌های خرد و کلان و مشارکت عمومی در پروژه‌های شهرداری
همکاری در تدوین بودجه منطقه و اصلاحیه و متمم و تفریغ
7.    بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط
8.    اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت
9.    اجرای برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق
10.    انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد


واحد درآمد


1.    پيگيري وصول درآمدها با هماهنگي اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری
2.    بررسي و پيشنهاد منابع جديد عوارض و درآمد به اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری
3.    تهیه و تنظیم ترازنامه‌ها جهت وصول اطمینان از صحت عملیات ثبت اطلاعات مالی
4.    همکاری در تدوین بودجه منطقه و اصلاحیه و متمم و تفریغ
5.    بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها
6.    اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت
7.    انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد

 

واحد نوسازی و املاک


1.    نظارت و كنترل مميزي املاك و مستغلات براساس نوع ساختمان، مقدار زيربنا، عرض معابر و نوع استفاده.
2.    تشريك مساعي با مميزين مادون در تنظيم بخشنامه‌ها و دستور العمل‌هاي مورد لزوم در ارتباط با عوارض مؤديان.
3.    شركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف و تهيه گزارشهاي لازم مربوط به شغل مورد تصدي.
4.    ارائه نظرات مشورتي و پيشنهادات اصلاحي و راهنمائي كاركنان مادون در كليه زمينهاي مربوط به شغل مورد تصدي.
5.    مميزي كليه املاك و مستغلات بر اساس نوع ساختمان, مقدار زير بنا, عرض معابر و نوع استفاده و غيره.
6.    تعين ارزش معاملاتي املاك بر اساس دفترچه ارزش معاملاتي وزارت امور اقتصادي و دارائي
7.    تهيه پيش نويس آگهي واخطاريه مؤديان عوارض.
8.    كنترل مدارك و اوراق پرونده.
9.    بررسی علل نوسانات در نتایج حاصله از وصول نوسازی و تنظیم گزارش در این زمینه جهت اطلاع مقام مافوق .
10.     ارائه طرحها و روشهای مطلوب جهت پیشبرد امور در وصول درآمد نوسازی .
11.     اظهار نظر درخصوص مشکلات و معضلات درآمد نوسازی شهرداری .
12.     راهنمائی و آموزش مأمورین درآمد نوسازی شهرداری در بکار بردن دستورالعملها و روشهای جدید .
13.     رسیدگی به اعتراضات مؤدیان و تشکیل کمیسیونهای مندرج در قانون نوسازی در مواقع لازم و همکاری و دعوت از نوسازی شهرداری جهت شرکت در کمیسیون در صورت لزوم .
14.     پیگیری عملیات وصول عوارض نوسازی و همکاری با اداره اجرائیات و کنترل و نظارت به منظور صدور اجرائیه های لازم جهت مستنکفین از پرداخت درآمد نوسازی . 
15.      پيگيري عمليات مميزي املاک وصول عوارض نوسازي و اعلام اسامي مستنکفين به اداره کل تشخیص و وصول درآمد جهت صدور اجرائیه‌های لازم
16.     نظارت بر شناسايي املاك واقع در طرح‌های عمراني و پيگيري امور مربوط به آزادسازي آنها
17.     نامه‌ریزی جهت آزادسازی‌های مورد نياز منطقه و حضور دركميسيون معوض
18.     نظارت بر ثبت و نگهداري املاك در اختيار منطقه
19.     بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها
20.     اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت 
21.     انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد


واحد مالی:


1.    نظارت و پیگیری کليه امور پشتيباني و کارپردازی منطقه با توجه به ضوابط تعیین‌شده
2.    پيگيري وصول درآمدها با هماهنگي اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری
3.    بررسي و پيشنهاد منابع جديد عوارض و درآمد به اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری
4.    مديريت هزینه‌های جاري
5.    کنترل، بررسی و تأیید صورت وضعیت ها، پرداخت ها، اسناد مالی و قراردادها
6.    کنترل و تأیید عملیات مربوط به دریافت و پرداخت‌های روزانه و ماهانه و تطبیق حساب‌ها
7.    تهیه و تنظیم ترازنامه‌ها جهت وصول اطمینان از صحت عملیات ثبت اطلاعات مالی
8.    نظارت بر حسن اداره امور انبار و کاردکس ریالی آن و ثبت اطلاعات کنترل عددی انبار
9.    برنامه‌ریزی و پیگیری جهت بهره‌گیری از سرمایه گذاری‌های خرد و کلان و مشارکت عمومی در پروژه‌های شهرداری
10.     همکاری در تدوین بودجه منطقه و اصلاحیه و متمم و تفریغ.
11.     بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها
12.     بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط
13.     اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت
14.     اجرای برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق
15.     انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد

 

خدمات شهری:


1.    برنامه‌ریزی در خصوص استفاده از ظرفیت های بالقوه منطقه در امور خدمات شهری
2.    برنامه‌ریزی، آموزش و فرهنگ سازی عمومی در جهت جلب مشارکت مردمی و همکاری مردم در بهسازی محیطی و همکاری در مواردی نظیر نظافت عمومی و تفكيك زباله خشك و تر از مبدأ
3.    کنترل و نظارت مستمر بر پاکیزگی معابر عمومی وکیفیت جمع آوری ضایعات، نخاله، زباله و همچنین لایروبی جوی‌ها و کانال‌های واقع در محدوده منطقه
4.    نظارت بر حسن انجام كار پيمانكاران مربوطه و انجام تعهدات پيمانكاران بر مبناي قرارداد
5.    برنامه‌ریزی، نظارت و پیگیری در خصوص رفع تخلفات شهری در منطقه
6.    پيگيري و نظارت بر اجراي امور زیباسازی در سطح منطقه
7.    نظارت بر نگهداري مطلوب فضاي سبز سطح منطقه و پيگيري احداث و گسترش فضاي سبز با توجه به پروژه‌های مصوب و طرح‌های بالادستی
8.    انجام امور مربوط به صدور مجوز قطع و جابجايي اشجار در مواقع لزوم
9.    اقدام لازم در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و برنامه‌ریزی به منظور پیشگیری از آن
10.     نظارت بر عمليات ساختماني محدوده منطقه با توجه به مقررات مصوب و دستورالعمل‌های مربوطه
11.     نظارت بر نگهداري و تعميرات تأسیسات شهري در سطح منطقه و اجراي طرح‌های مصوب در این زمینه
12.     برنامه‌ریزی و اجراي نورپردازي و روشنايي پارک‌ها
13.     نظارت بر مجوز حفاری‌های عرضي و صدور مجوز حفاري انشعابات طولي
14.     صدور مجوز شروع عمليات ساختماني و خاک‌برداری
15.     پيگيري و نظارت بر عمليات رفع خطر در سطح منطقه
16.     نظارت و اجراي موارد مرتبط با بند ۱۴ و ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۱۰ قانون شهرداري‌ها
17.     انجام اقدامات لازم در خصوص جمع‌آوری حيوانات ولگرد و امحاء حيوانات موذي
18.     صدور مجوز نصب تابلوهاي واحدهاي صنفي در سطح منطقه
19.     نظارت و صدور مجوز دکل‌های آنتن در سطح منطقه
20.     جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و سد معبر و نخاله و مصالح سطح منطقه
21.     نظارت و پيگيري بر پاسخگويي به شكايات مردمي و اقدامات مرتبط 
22.     نظارت بر تحقق تعهدات کارفرما در قراردادهای با پیمانکاران و ارزیابی پیمانکاران مربوطه
23.     نظارت بر حسن گردش امور نواحي منطقه در ارتباط با مسئولیت‌ها و اختيارات تفويض شده 
24.     همکاری در تدوین بودجه منطقه و اصلاحیه و متمم آن و پیگیری تأمین اعتبار و کنترل پروژه‌های مربوطه
25.     بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکرده
26.     بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط
27.     اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت 
28.     اجرای برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق
29.     انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد

 

ساختمانی


1.    نظارت دقیق بر رعايت طرح‌های تفصيلي و جامع و ضوابط شهرسازي و ساختماني و مقررات ملي ساختمان ايران و ساير مقررات ذی‌ربط در محدوده منطقه
2.    انجام هماهنگی‌های لازم و اجراي دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره حوزه معاونت شهرسازي و معماري
3.    همكاري در نظارت بر طرح‌های مطالعاتي تفصيلي تهیه‌شده توسط مهندسين مشاور و ذيصلاح و انجام هماهنگي با مراجع ذی‌ربط
4.    نظارت بر صدور پروانه ساختمان، گواهي عدم خلاف و پايان كار و تائيد نهايي آن
5.    نظارت بر اجراي نماي ساختمان بر اساس ضوابط سيما و منظر شهري
6.    نظارت بر پاسخگويي به استعلامات مربوطه (دفترخانه، بانك، ثبت و ...) و تأیيد نهايي آنها
7.    نظارت بر تصميمات متخذه شهرسازي در کمیسیون‌های معوض و توافقات
8.    نظارت بر حسن اجراي ماده 100 قانون شهرداری‌ها
9.    بررسي، كنترل و تأیید نقشه‌های معماري ارائه‌شده توسط مالك براي اخذ پروانه ساختمان و درج نظر منطقه
10.    تصمیم‌گیری در خصوص استعلام‌های اولویت‌بندی كاربري
11.    بررسی گزارش‌های تخلفات ساختماني شناسایی‌شده و ارجاع به مراجع ذيصلاح و پیگیری آن
12.    ارائه پيشنهاد در رابطه با اصلاح ضوابط، دستورالعمل‌های طرح‌های اجرايي و تغييرهاي موردي در طرح‌های تفصيلي
13.    نظارت و کنترل درخصوص بازدید از ابنیه در منطقه و حسن انجام کار مهندسين ناظر واعلام تخلفات آنها به معاونت شهرسازي و معماری
14.    شناسايي و تشخیص بهنگام هرگونه عمليات ساختماني مغاير با مندرجات پروانه ساختمان و اصول شهرسازي و فني خصوصاً تخلفات
مربوط به طبقه مازاد، پيش زدگي، ارتفاع غير مجاز، نما و ... در محدوده منطقه
15.    نظارت و استفاده از سامانه یکپارچه شهرسازی و همکاری با معاونت شهرسازی به منظور بروزرسانی و بهبود آن
16.    همکاری در تدوین بودجه منطقه و اصلاحیه و متمم آن و پیگیری تأمین اعتبار و کنترل پروژه‌های مربوطه
17.    بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها
18.    بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط
19.    اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت
20.    اجرای برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق
21.    انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد

 

فنی و عمران


1.    ارائه پيشنهاد جهت تدوين برنامه‌های عمراني داراي اولويت اجرايي منطقه بر اساس اهداف و برنامه‌ای شهرداري
2.    پیگیری اجرای پروژه‌های عمرانی پیش بینی شده در محدوده منطقه
3.    نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های عمرانی در محدوده منطقه
4.    نظارت بر دیوار کشی زمین‌های بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقرات جاری
5.    هماهنگي امور تأسیساتی در اجراي پروژه ها و پيگيري آزادسازي و رفع معارضات تأسیساتی كليه پروژه‌هاي عمراني منطقه
6.    سركشي مستمر به پروژه‌هاي سطح منطقه و كنترل برنامه زمان‌بندی اجراي پروژه
7.    نظارت بر حسن انجام عمليات موضوع پیمان‌ها و همچنين نظارت بر عملیات اماني در منطقه حسب ضوابط دستورالعمل‌های مربوطه
8.    نظارت، بررسي و کنترل متره و برآورد پروژه‌های عمرانی و صورت‌وضعیت ارائه‌ شده توسط پيمانكاران
9.    نظارت و ارزیابی پیمانکاران مربوطه
10.     ارائه دستور كارهاي اصلاحي متناسب با موقعيت و شرايط پروژه در صورت لزوم (بدون تغيير كلي در طرح) با در نظر گرفتن بهبود كيفي و صرفه و صلاح شهرداري
11.     تائيد اسناد مالي مرتبط با پروژه‌هاي عمراني (اعم از صورت‌وضعیت‌های موقت و قطعی و فاكتورهاي مربوطه) برابر قوانین و مقررات
12.     تائيد نهائي صورت‌جلسات احجام پروژه‌هاي عمراني
13.     شركت در كميسيون معاملات منطقه و كميسيون تحويل موقت و قطعي كليه پروژه‌های عمراني منطقه 
14.     ابلاغ دستورالعمل و رعايت اصول ايمني و فني به پيمانكاران بر اساس بخشنامه‌ها و مقررات ملي ساختمان 
15.     همکاری در تدوین بودجه منطقه و اصلاحیه و متمم آن و پیگیری تأمین اعتبار و کنترل پروژه‌های مربوطه
16.     بررسی و بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و بهبود فعالیت‌ها و عملکردها
17.     بازنگری و بروز رسانی حدود اختیارات و تفویض مسئولیت‌ها و تعیین روابط میان کارکنان و واحدهای مختلف مجموعه تحت سرپرستی با رعایت قوانین و ضوابط
18.     اجرای دقیق قوانین ، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط مربوط به حوزه فعالیت
19.     اجرای برنامه‌های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهرداری در حوزه فعالیت مدیریت برای تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی‌های برنامه‌های فوق
20.     انجام آن دسته از اموری که طبق ضوابط و مقررات از سوی مقام مافوق ارجاع می‌گردد
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0