نوشهر تا جنوب رشت و دیگر شواهد موجود همگی بیانگر این نکته است که زون گرگان – رشت در شمال گسلهای البرز و آستارا در حال فرونشینی است و سطح اساس رودخانه های منتهی به دریا خزر مکرر پایین تر میرود تمام این فرآیند ها ( بالاآیی مداوم البرز ، فرونشینی تدریجی زون گرگان- رشت و تغییر سطح اساس رودخانه ها و تکرار عمل رسوبگذاری و فرسایش و... ) منجر به تشکیل سیمای کنونی ژئومورفولوژیکی منطقه شده است . خصوصیات اجتماعی شهر :1- خصوصیات جمعیتی : سرخرود در سال 1375 بر مبنای گزارش سرشماری عمومی جمعیت دارای 883 خانوار شامل 3772 نفر جمعیت بوده است که نشان میدهد متوسط تعداد افراد در هر خانوار که بعد خانوار نامیده میشود معادل 27/4 نفر میباشد.در سرشماری مذکور از تأسیسات اجتماعی و رفاهی موجود در سرخرود مانند ، مرکز بهداشتی و درمانی ، داروخانه ، خانه بهداشت ، پزشک ، دندانپزشک و سایر خدمات موجود نام برده شده است که نمایشگر اهمیت نسبی و مرکزیت سرخرود برای روستاهای اطراف میباشد. از مجموع جمعیت 6 ساله و بیشتر سرخرود که بالغ بر 3346 نفر گزارش شده تعداد 2698 نفر باسواد بوده اند که نشان میدهد نسبت با سوادی در سرخرود برابر 6/80 در صد میباشد .2- خصوصیات فرهنگی: سرخرود با توجه به دارا بودن بافت و سیمای بینابین روستا – شهری ، همچنان از مشخصه ها و خصوصیات اجتماعی روستایی برخودار است . بررسی و مطالعه آداب زیست اجتماعی انسانهایی که در زیستگاههای مختلف زندگی میکنند یکی از طرق بررسی مطالعه کالبدی شهرها مطرح بوده و تأثیرات شگرفی در نحوه شکل گیری کالبد شهرها خواهد داشت. ساختار فرهنگی – اجتماعی سرخرود مانند اکثر جای جای مازندران متأثر از پیشینه تاریخی زندگی اقوامی است که تا حدودی از فرهنگ مناطق همجوار نظیر گیلان و تهران و سایر استانها ی کشور و حتی خارج از کشور تأثیر پذیرفته اند . در این ارتباط اقوامهای مختلفی مه مجموعه سرخرود را تشکیل میدهند . عبارتند از : درزی تبارها ، اخوانها ، پروینها ، فرهمندها ، زورک تبارها و دور تبارها ، گیلانی تبارها ، گل تبارها . قدیمترین اقوامی که در سرخرود اسکان داشتند دورتبارها ، درزی تبارها و گل تبارها بوده اند . کلیه اقوام سرخرود مهاجرانی میباشند که بدلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی ازمنه قدیم به این منطقه کوچیده اند . مثلا اخوانها مهاجرین سنگ سر سمنان میباشند و یا پروینها ، ریشه اصلی آنها باکویی میباشد که در سرخرود اسکان گزیده اند . براساس مطالعات میدانی و پرسشگری از مسئولین سرخرود مشخص شد که سه محله در سرخرود وجود دارد بنامهای : درزی محله ، دود محله ، خش محله . این نظام محله بندی سبب ساز هیچگونه ناهماهنگی و تضاد فرهنگی بعنوان مانع وردا زندگی اهالی سرخرودنبوده و نیست و موجب گروهه شدن محلات و موضع گیری در مقابل همدیگر نمیباشد . همانطور که عنوان شد درزی محله و دود محله قدیمیترین اقوام سرخرود میباشند و تشکیل سرخرود شرقی و غربی در سالهای قبل ناشی از این نظام محله بندی میباشد که در واقع اهالی سرخرود شرقی همان دود تبارها و اهالی سرخرود غربی را درزی تبارها تشکیل میدادند . زبان یا لهجه اهالی سرخرود مازندرانی است و مانند اکثر جاهای مازندران به این زبان یا لهجه تکلم مینمایند . دین اهالی سرخرود اسلام و مذهب آنان شیعه میباشد . بطور کلی زبان مشترک ، نژاد مشترک ، دین مشترک در سرخرود باعث بوجود آمدن نوعی همگونی اجتماعی شده است . از مراسم عزاداری سرخرود در ایام محرم ، ساکنین این شهر کلیه وسایل از قبیل برنج ، روغن ، مرغ و غیره ... را در اختیار هیأت امنای مسجد قرار میدهند تا مراسم بنحو احسن انجام گیرد . عزاداری بصورت دسته جات زنجیر زنی و سینه زنی انجام میشود . هرگاه شخصی در سرخرود فوت نماید به تعداد 600 خانواده ایثارگر وجود دارد که کلیه مراسم تدفین ، ترحیم را انجام داده و کلیه مخارج را میپردازند و از این طریق مشکلی برای خانواده مرحوم بوجود نیامده و به تسلی و دلداری خانواده مرحوم میپردازند .در مراسم جشن و سرور و اعیاد ملی ، مذهبی و همکار تنگاتنگ انجام میدهند تا مراسم به شکل مناسبی انجام گیرد . در جشنهای عروسی افراد فامیل و غیره ... دعوت میشوند و کمک های بلاعوض جهت تشکیل زندگی جدید بعنوان هدیه به خانواده داماد اهدا مینمایندنوشهر تا جنوب رشت و دیگر شواهد موجود همگی بیانگر این نکته است که زون گرگان – رشت در شمال گسلهای البرز و آستارا در حال فرونشینی است و سطح اساس رودخانه های منتهی به دریا خزر مکرر پایین تر میرود تمام این فرآیند ها ( بالاآیی مداوم البرز ، فرونشینی تدریجی زون گرگان- رشت و تغییر سطح اساس رودخانه ها و تکرار عمل رسوبگذاری و فرسایش و... ) منجر به تشکیل سیمای کنونی ژئومورفولوژیکی منطقه شده است . خصوصیات اجتماعی شهر :1- خصوصیات جمعیتی : سرخرود در سال 1375 بر مبنای گزارش سرشماری عمومی جمعیت دارای 883 خانوار شامل 3772 نفر جمعیت بوده است که نشان میدهد متوسط تعداد افراد در هر خانوار که بعد خانوار نامیده میشود معادل 27/4 نفر میباشد.در سرشماری مذکور از تأسیسات اجتماعی و رفاهی موجود در سرخرود مانند ، مرکز بهداشتی و درمانی ، داروخانه ، خانه بهداشت ، پزشک ، دندانپزشک و سایر خدمات موجود نام برده شده است که نمایشگر اهمیت نسبی و مرکزیت سرخرود برای روستاهای اطراف میباشد. از مجموع جمعیت 6 ساله و بیشتر سرخرود که بالغ بر 3346 نفر گزارش شده تعداد 2698 نفر باسواد بوده اند که نشان میدهد نسبت با سوادی در سرخرود برابر 6/80 در صد میباشد .2- خصوصیات فرهنگی: سرخرود با توجه به دارا بودن بافت و سیمای بینابین روستا – شهری ، همچنان از مشخصه ها و خصوصیات اجتماعی روستایی برخودار است . بررسی و مطالعه آداب زیست اجتماعی انسانهایی که در زیستگاههای مختلف زندگی میکنند یکی از طرق بررسی مطالعه کالبدی شهرها مطرح بوده و تأثیرات شگرفی در نحوه شکل گیری کالبد شهرها خواهد داشت. ساختار فرهنگی – اجتماعی سرخرود مانند اکثر جای جای مازندران متأثر از پیشینه تاریخی زندگی اقوامی است که تا حدودی از فرهنگ مناطق همجوار نظیر گیلان و تهران و سایر استانها ی کشور و حتی خارج از کشور تأثیر پذیرفته اند . در این ارتباط اقوامهای مختلفی مه مجموعه سرخرود را تشکیل میدهند . عبارتند از : درزی تبارها ، اخوانها ، پروینها ، فرهمندها ، زورک تبارها و دور تبارها ، گیلانی تبارها ، گل تبارها . قدیمترین اقوامی که در سرخرود اسکان داشتند دورتبارها ، درزی تبارها و گل تبارها بوده اند . کلیه اقوام سرخرود مهاجرانی میباشند که بدلیل شرایط اجتماعی و اقتصادی ازمنه قدیم به این منطقه کوچیده اند . مثلا اخوانها مهاجرین سنگ سر سمنان میباشند و یا پروینها ، ریشه اصلی آنها باکویی میباشد که در سرخرود اسکان گزیده اند . براساس مطالعات میدانی و پرسشگری از مسئولین سرخرود مشخص شد که سه محله در سرخرود وجود دارد بنامهای : درزی محله ، دود محله ، خش محله . این نظام محله بندی سبب ساز هیچگونه ناهماهنگی و تضاد فرهنگی بعنوان مانع وردا زندگی اهالی سرخرودنبوده و نیست و موجب گروهه شدن محلات و موضع گیری در مقابل همدیگر نمیباشد . همانطور که عنوان شد درزی محله و دود محله قدیمیترین اقوام سرخرود میباشند و تشکیل سرخرود شرقی و غربی در سالهای قبل ناشی از این نظام محله بندی میباشد که در واقع اهالی سرخرود شرقی همان دود تبارها و اهالی سرخرود غربی را درزی تبارها تشکیل میدادند . زبان یا لهجه اهالی سرخرود مازندرانی است و مانند اکثر جاهای مازندران به این زبان یا لهجه تکلم مینمایند . دین اهالی سرخرود اسلام و مذهب آنان شیعه میباشد . بطور کلی زبان مشترک ، نژاد مشترک ، دین مشترک در سرخرود باعث بوجود آمدن نوعی همگونی اجتماعی شده است . از مراسم عزاداری سرخرود در ایام محرم ، ساکنین این شهر کلیه وسایل از قبیل برنج ، روغن ، مرغ و غیره ... را در اختیار هیأت امنای مسجد قرار میدهند تا مراسم بنحو احسن انجام گیرد . عزاداری بصورت دسته جات زنجیر زنی و سینه زنی انجام میشود . هرگاه شخصی در سرخرود فوت نماید به تعداد 600 خانواده ایثارگر وجود دارد که کلیه مراسم تدفین ، ترحیم را انجام داده و کلیه مخارج را میپردازند و از این طریق مشکلی برای خانواده مرحوم بوجود نیامده و به تسلی و دلداری خانواده مرحوم میپردازند .در مراسم جشن و سرور و اعیاد ملی ، مذهبی و همکار تنگاتنگ انجام میدهند تا مراسم به شکل مناسبی انجام گیرد . در جشنهای عروسی افراد فامیل و غیره ... دعوت میشوند و کمک های بلاعوض جهت تشکیل زندگی جدید بعنوان هدیه به خانواده داماد اهدا مینمایند

5.6.6.0
گروه دورانV5.6.6.0