بطور کلی منطقه مطالعاتی سرخ رود از نظر تکتو نیک صفحه ای در منطقه زلزله خیز با خسارات متوسط واقع شده است . نزدیکترین گسل به شهر سرخ رود که بعنوان گسل احتمالی ذکر میشود در شعاع 30 کیلومتری این شهر در جنوب آمل واقع شده است . این گسل ( احتمالی ) در امتداد جنوب شرقی به شمال غربی تا جنوب صلاح الدین در نزدیک ساحل دریا کشیده شده است و تا نیمه ها رورانده شده و تا جنوب چالوس امتداد می یابد .نتیجه گیری شدت احتمالی زلزله در منطقه سرخ رود :براساس بررسیها و مشاهدات تجربی ، لغزشهای همراه با زمین لرزه در ایران و سایر کشورها می توان رابطه تقریبی در ازای گسل و میزان بیشترین جابجایی مورد نیاز را بدسست آورد به استناد این رابطه برای گسلهای درازای پیرامون 10 کیلومتر جابجایی 5/0 متر دریک جهش و برای گسلهای در ازای 100 کیلومتر ، جابجایی پیرامون 4 متر دور از انتظار نخواهد بود . در منطقه شهر سرخ رود در ازای گسل شمال البرز در قسمت مستقیم آن حدود 100 کیلومتر است این گسل توان ایجاد زمین لرزه ای بابزرگی 7 درجه ریشتر را دارا بوده و در هر جهش میتواند تا 4 متر جابجا شود و یک گسل معکوس نیز در جنوب این گسل وجود دارد که طول قسمت مستقیم آن حدود 70 کیلومتر است . گسلهای کوچکتر و فرعی دیگری در ناحیه وجود دارد که به نظر میرسد به سبب کوتاهی ، توان لرزه ایی نداشته باشند هر چند که در اثر جنبشهای ناشی از زمین لرزه های بزرگ ممکن است دچار لغزش و جابجایی اندکی شود .
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0