براساس مطالعات بعمل آمده مشخص گردید که وسیع ترین و پرآب ترین رودخانه استان مازندران از میان شهر سرخ رود عبور نموده و این حوزه را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده و از میان شهر سرخ رود به دریا میریزد این رودخانه پس از سفید رود دومین رودخانه پرآب حوزه دریای مازندران به شماره میآید به جهت اهمیت این رودخانه برای روستاهای حوزه نفوذ سرخ رود جهت اقتصاد معیشتی روستائیان لازم است که مختصری از خصوصیات رودخانه پر اهمیت عنوان گردد . حوزه آبریز این رودخانه بیش از 4000کیلومتر مربع وسعت دارد و از قلل مرتفع البرز مرکزی سرچشمه میگیرد حوزه آبریز این رودخانه بیش از 4000 کیلومتر مربع وسعت دارد و از قلل مرتفع البرز مرکزی سرچشمه میگیرد این رودخانه در سرچشمه بنام لار نامیده میشود که خود از سه شاخه کوچک اسامی لار ، سفیداب و دلی چای تشکیل میشود . در پایین دست تلاقی این سه شاخه سدر لار بنا گردیده است . غیر از شاخه های کوچک که در پایین دست تلاقی این سه شاخه سد لار بنا گردیده است . شاخه های کوچک دیگری در پایین دست سد لار به رودخانه اصلی میپیوندد و رودخانه نور سرشاخه اصلی است که آب دره طولانی نور را در 60 کیلومتری مصب هراز به آن تخلیه میکند . دلتای هراز از محلی بنام کاری در 30 کیلومتری دریا شروع و آب رودخانه بمنظور آبیاری طرفین رودخانه جریان یافته و به مصرف آبیاری مزارع که عمدتا برنجزار میباشد ، می رسد . رودخانه اصلی پس از عبور از شهر آمل و مشروب نمودن اراضی کشاورزی روستاهای حوزه نفوذ سرخ رود در حاشیه غربی شهر سرخ رود به دریا میریزد . همچنین این رودخانه بعنوان فاضلاب اراضی آبیاری در طول 20 کیلومتر از محمودآباد در غرب تا فریدونکنار در شرق نقش درخور توجهی دارد . رژیم رودخانه هراز برفی – بارانی منظم و دارای دوره پر آبی در طول ماههای بهار میباشد .براساس مطالعات بعمل آمده مشخص گردید که وسیع ترین و پرآب ترین رودخانه استان مازندران از میان شهر سرخ رود عبور نموده و این حوزه را به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم کرده و از میان شهر سرخ رود به دریا میریزد این رودخانه پس از سفید رود دومین رودخانه پرآب حوزه دریای مازندران به شماره میآید به جهت اهمیت این رودخانه برای روستاهای حوزه نفوذ سرخ رود جهت اقتصاد معیشتی روستائیان لازم است که مختصری از خصوصیات رودخانه پر اهمیت عنوان گردد . حوزه آبریز این رودخانه بیش از 4000کیلومتر مربع وسعت دارد و از قلل مرتفع البرز مرکزی سرچشمه میگیرد حوزه آبریز این رودخانه بیش از 4000 کیلومتر مربع وسعت دارد و از قلل مرتفع البرز مرکزی سرچشمه میگیرد این رودخانه در سرچشمه بنام لار نامیده میشود که خود از سه شاخه کوچک اسامی لار ، سفیداب و دلی چای تشکیل میشود . در پایین دست تلاقی این سه شاخه سدر لار بنا گردیده است . غیر از شاخه های کوچک که در پایین دست تلاقی این سه شاخه سد لار بنا گردیده است . شاخه های کوچک دیگری در پایین دست سد لار به رودخانه اصلی میپیوندد و رودخانه نور سرشاخه اصلی است که آب دره طولانی نور را در 60 کیلومتری مصب هراز به آن تخلیه میکند . دلتای هراز از محلی بنام کاری در 30 کیلومتری دریا شروع و آب رودخانه بمنظور آبیاری طرفین رودخانه جریان یافته و به مصرف آبیاری مزارع که عمدتا برنجزار میباشد ، می رسد . رودخانه اصلی پس از عبور از شهر آمل و مشروب نمودن اراضی کشاورزی روستاهای حوزه نفوذ سرخ رود در حاشیه غربی شهر سرخ رود به دریا میریزد . همچنین این رودخانه بعنوان فاضلاب اراضی آبیاری در طول 20 کیلومتر از محمودآباد در غرب تا فریدونکنار در شرق نقش درخور توجهی دارد . رژیم رودخانه هراز برفی – بارانی منظم و دارای دوره پر آبی در طول ماههای بهار میباشد .
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0