محمد حسین احمدی - رییس شورا
 
 
محمد علی خاکپور - نایب رییس شورا
 
 
حمزه جعفرزاده - عضو شورا
 
 
صابر اکبرزاده - عضو شورا
 
 
مهدی شالیکار - عضو شورا
 
 
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0