مختصات جغرافیایی :سرخ رود در امتداد جاده کناره ساحلی به فاصله 8 کیلومتری فریدونکنار در شرق و 16 کیلومتری محمودآباد در غرب واقع شده است . این شهر در موقعیت جغرافیایی ُ27 َ52 تا ُ28 َ52 از خط استوا و طول شرقی َ39 ، َ36 ، َ 40 تا َ36 از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . وضعیت دمایی :بر اساس داده های درازمدت اقلیمی چنین نتیجه گرفته میشود که حداکثر دمای مطلق رخ داده در منطقه ساحلی حداکثر42 درجه سانتیگراد در ماه اردیبهشت و مطابق با خشکترین ماه منطقه است . در مجموع مرداد گرمترین ماه سال میباشد . شایان ذکر است با فاصله گرفتن از دریا به سمت جنوب دما افزایش میابد . میانگین حداکثر دما که معرف دمای روزهاست که نشان میدهد که روزهای در طی فصل زمستان و آذر ماه هوا سرد است و از فروردین ماه هوا شروع به گرم شدن میکند . بطوریکه محدوده آسایش حرارتی و زیست اقلیمی از این ماه شروع و تا پایان فصل بهار ادامه میابد . در فصل تابستان ماههای تیر و مرداد هوا گرمتر از سایر ماههای سال است و در طی روز دمای هوا بالا میرود بطوریکه شرایط شرجی در بعدازظهرها حاکمیت میابد . مجددا از شهریور تا نیمه اول آبان ماه شرایط آسایش حرارتی در طی روزها برقرار است . میانگین دمای روزانه که معرف دمای شبانه است نشان میدهد که بطور کلی دمای شبها پایین است و شبها در فصل بهار و تابستان هوا خنک است البته در طی چهار ماه خرداد ، تیر ، مرداد و شهریور مناطق ساحلی در طول شبها در محدوده آسایش زیس اقلیمی قرار دارند بطور کلی نواسان دما بین میانگین گرمترین روزهای سال در مرداد ماه تا سرد ترین شبهای سال در دی ماه 27 درجه سانتیگراد است .یخنبدان :بررسی شرایط یخبندان در حوزه نفوذ مطالعاتی سرخ رود نشان میدهد که چهار ماه از سال از آذر تا اسفند در شرایط یخبندان بسر میبرد . البته تعداد روزهای یخبندان سالانه بسیار کم است و بطور متوسط نزدیک به 10 روز از سال یخبندان است و در بعضی از سالها ممکن ااست هیچ یخبندانی بوقوع نپیوندد . در سردترین ماههای سال ( دی و بهمن ) حداکثر روزهای یخنبدان 13 روز است .
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0