بسمه تعالی 

 

شهر ، دارای 3 عنصر  انسان ، فضا و فعالیت  است . دو عنصر فضا و فعالیت هویت زیستی شهر را تشکیل می دهند و انسان برای انواع فعالیت های زیستی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیازمند داشتن اطمینان به آینده ای روشن و امید به زندگی است و شهر تبلور تمام کنش های انسان در فضای شهریست.

شهرداری ، سازمانی عمومی و مستقل با ماهیتی حکومتی و موضوعیتی محلی است و به عنوان یکی از ارکان بنیادی مدیریت شهری و متولی ارایه خدمات شهری ، مانند دیگر سازمانها برای حفظ و ارتقاء کارآیی خود باید (( اصل تعادل درآمد و هزینه )) را به عنوان یک رویکرد اساسی مدنظر قرار دهد.

جداسازی شهرداریها از بدنه دولت که به نوعی در جهت کوچک سازی اندازه دولت در سال 1362 صورت گرفت باعث شد تا شهرداریها از حمایت های دولتی محروم شوند و در پی آن مسایل اقتصادی متفاوتی پدید آید. به لحاظ اقتصاد شهری ، ناپایداری درآمد برای شهرداریها اعم از خرد و کلان  همواره یکی از چالشهای مهم محسوب میگردد و با توجه به این معضل ، ایجاد منابع پایدار درآمد در هر شهر می بایست برگرفته از پتانسیل و ظرفیت های درونی آن شهر باشد  چرا که فراهم آوردن پارامترهای کیفیت زندگی در یک شهر از سوی شهرداری همواره با هزینه های مستمر و اجتناب ناپذیر همراه است و مسلماً شهرداریها با بکارگیری همه امکانات و سرمایه های خود می توانند به بهبود فضای کسب و کار شهری کمک نمایند  و به تبع آن رونق شهرها بصورت مستقیم و غیر مستقیم در شکوفایی اقتصادهای محلی و در نتیجه اقتصاد ملی تأثیر گذار خواهد بود.

 یکی از مؤلفه های مهم و قابل حصول در این خصوص همکاری و مشارکت مؤدیان و شهروندان در رابطه با پرداخت عوارض متناسب با بهره ای که از خدمات و امکانات شهری می برند و به عبارتی رعایت (( اصل هزینه و فایده )) است یعنی هر کس به مقدار فایده و سودی که می برد باید هزینه آن را پرداخت نماید و هر کس که برای شهر ایجاد هزینه نماید باید بهای آن پرداخت کند.

لذا انتظار ما از سایر دستگاهها اعم از مراکز دولتی و سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی و شهروندان عزیز اهتمام به نهادینه نمودن مفهوم فوق است تا شهر سرخ رود  در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و گردشگری به درجه ای از رشد و بالندگی برسد تا به یکی از شهرهای زبانزد و قابل قبول با معیارهای کیفیت زندگی بالا در سطح استان و حتی کشور تبدیل گردد. 

 

محسن کبود فیروز جایی

شهردار سرخ رود

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0