تاریخ تاسیس شهرداری 1381

شهرداران:

1- مهندس علی اصغر مسلم پور از 1381 الی 1387

2- مهندس سید مرتضی شفیعی از 1388 الی 1392

3 - مهندس سید محمد مهدی موسوی نژاد  از 1392 تا 1398
 
4 - مهندس محسن کبود فیروزجائی از 1398 تاکنون
 
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0