خیابان بهار ، جنب مصلی نماز جمعه ، شهرداری سرخ رود

شماره تماس: 01144883446

كد پستي شهرداري : 39787-46313

شماره فكس : 01144883447

پست الکترونیک : info@sorkhroud.ir

ارتباط با روابط عمومی : 01144884446 داخلی 124

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0